diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
  • Contact
  • Informatie voor
  • Over DVN
  • Inloggen
help mee

Diabeteszorg in coronatijd

Hoe gaat het met de diabeteszorg in deze coronatijd? Worden er veel afspraken afgezegd? Maken mensen met diabetes zich zorgen? Diabetesvereniging Nederland (DVN) vroeg het aan haar leden via de vragenlijst ‘Diabeteszorg in coronatijd’.  

Diabeteszorg in coronatijd

Op 10 april 2020 verstuurde DVN de vragenlijst onder de leden, en op 14 april hadden 3.310 mensen (respons van 9 procent) de vragenlijst ingevuld. Deze respondenten zijn niet representatief voor de totale populatie van mensen met diabetes. Mensen met diabetes type 1 die in het ziekenhuis diabeteszorg krijgen, zijn oververtegenwoordigd. Wat betreft geslacht en leeftijd is de groep wel representatief.

Uitblijven van zorg

DVN maakt zich zorgen over het uitblijven van zorg door het afzeggen van afspraken vanwege de coronacrisis. Bij 32 procent van de respondenten waren afspraken vanuit het ziekenhuis afgezegd, bij 35 procent vanuit de huisartsenpraktijk. Ruim 60 respondenten (3 procent) geeft aan een afspraak zelf te hebben afgezegd. Deze cijfers gaan over afspraken in de huidige periode.

Uit de vragenlijst blijkt dat bij 21 procent een datum voor een nieuwe afspraak in het ziekenhuis is vastgesteld (bij huisartsen 34 procent). Voor anderen is de afspraak meestal vervangen door een telefonisch consult, videobellen of mail.

Slechts 6 procent van de respondenten maakt zich zorgen over het uitstellen van de afspraak, bijna 80 procent maakt zich er geen zorgen over. Dit verandert als de coronacrisis langer duurt en de zorg voor mensen met diabetes langer uitblijft. 15 Procent denkt dat dit mogelijk tot meer complicaties zal leiden en 19 procent verwacht dat het lastiger wordt om de gezondheid zelf in de hand te houden.

Zorgen over corona

Ruim de helft van de mensen met diabetes die de vragenlijst invulden, maakt zich zorgen over corona. Minder dan de helft, 40 procent, maakt zich zorgen over in het ziekenhuis terechtkomen door corona.

Opvallend is dat men zich vooral zorgen maakt over de gezondheid van familieleden (68 procent), terwijl ‘slechts’ 18 procent bezorgd is over de eigen gezondheid. Neerslachtigheid, eenzaamheid financiële problemen of problemen met zelfmanagement worden wel door de respondenten benoemd als zorgen die zij ervaren in deze coronatijd.

De grootste bezorgdheid over de gezondheid hebben de respondenten over hun bloedsuikerwaarden (57 procent), over de verkrijgbaarheid van hulpmiddelen zoals pomp, sensoren en strips (13 procent) en over complicaties door diabetes (12 procent). Bij complicaties gaat het vooral om psychische klachten (24 procent), infecties (18 procent) en oogproblemen (16 procent).

Buitengesloten

Bijna een kwart van de respondenten voelt zich buitengesloten omdat ze extra kwetsbaar zijn vanwege hun diabetes. Een iets lager percentage zien we bij de stelling ‘Ik heb niet de mogelijkheid om risico’s uit de weg te gaan’. Ruim 20 procent zegt hinder te ervaren van een werkgever die ‘geen rekening houdt met mijn verhoogde risico en kwetsbaarheid’.

Wensen bij ziekenhuisopname

Begin april berichtten media dat huisartsen ‘kwetsbare’ patiënten benaderden over hun wensen als ze corona krijgen en in het ziekenhuis terechtkomen. Bij onze respondenten is daar slechts in 3 procent van de gevallen sprake geweest. Gevraagd naar de ervaring met dit gesprek gaven bijna alle betrokkenen een positief antwoord: vooral de toon waarop het gesprek is gevoerd, bleek belangrijk en verliep gunstig.

Informatie over diabetes en corona

Er is naarstig gezocht naar informatie over diabetes en corona. Ongeveer 40 procent zocht de informatie bij tv-programma’s, 17 procent bij DVN en 7 procent bij het RIVM. De waardering voor de beste informatie over diabetes en corona ging naar het RIVM en DVN.

Positieve gevolgen van corona

Er zijn ook positieve gevolgen van de coronacrisis. De deelnemers aan de vragenlijst halen meer voldoening uit de kleine dingen in het leven, zoals vogels kijken of tuinieren (35 procent). Ook hebben ze meer tijd en aandacht voor zichzelf (35 procent).

Conclusie

In deze coronatijd is er aanzienlijk minder fysieke zorg verleend, maar deze is voor een groot deel opgevangen door een online gesprek. De meeste mensen maken zich hier niet echt zorgen over. Mocht de huidige situatie langer duren, dan zijn de zorgen groter.

Psychische of maatschappelijke problemen worden nauwelijks aangegeven. Veel mensen maken zich vooral zorgen over de gezondheid van naasten. Wel is men bang in het ziekenhuis terecht te komen door de corona.

Hoe nu verder?

De belangenbehartigers van Diabetesvereniging Nederland gaan in gesprek met zorgverzekeraars en zorgverleners. In deze gesprekken brengen zij de aandachtspunten uit de vragenlijst naar voren, zodat daar rekening mee wordt gehouden. Daarnaast worden mensen die aan de vragenlijst hebben meegedaan, gevraagd om deel te nemen aan panels. Hierin kunnen zij input geven over verschillende actuele onderwerpen, zoals de zorgen die er zijn in deze coronacrisis.

Lees verder

 

Terug naar het overzicht

Met anderen praten over hulpmiddelenwant diabetes heb je niet alleen