Word lid en maak het verschil
Word lid

6 januari 2022

Nieuwe richtlijn voor internisten: Glucose Zelfmanagement diabetes type 1

Op 20 december jl. is de nieuwe richtlijn Glucose Zelfmanagement bij diabetes type 1 voor internisten gepubliceerd. Deze richtlijn behandelt de doelmatige inzet van diabetestechnologie. Diabetesvereniging Nederland (DVN) is betrokken bij de ontwikkeling van deze richtlijn.

Wat is een richtlijn?

Een richtlijn is een document met aanbevelingen voor zorgverleners gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De inhoud van een richtlijn wordt gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met deskundigheid en ervaringen van zorgverleners en patiënten. Het zorgt ervoor dat iedereen in dezelfde situatie dezelfde zorg krijgt.

Van zorgverleners wordt verwacht dat zij werken volgens de richtlijn. Een richtlijn is geen wet. In specifieke individuele gevallen kan beargumenteerd afgeweken worden van de richtlijn. Dit moet dan wel worden beargumenteerd en goed vastgelegd worden in het zorgdossier.

Wat staat er in de richtlijn Glucose Zelfmanagement?

De richtlijn stelt dat iedereen die gediagnosticeerd wordt met diabetes type 1 start met insulinetoediening via de insulinepen en glucosemonitoring via Flash Glucose Monitoring (FGM)*.

Ook geeft de richtlijn aan dat wanneer doelen niet worden gehaald -bijvoorbeeld in glucosewaarden (Time in Range), HbA1c of kwaliteit van leven- ‘de behandelaar in overleg met de patiënt bepaalt of inzet van andere diabetestechnologie een doelmatiger resultaat oplevert.’

In de richtlijn wordt aanbevolen om ‘de keuze voor de methode van glucosecontrole en insulinebehandeling altijd in nauwe samenspraak met patiënt en het diabeteshandelteam te bepalen.’ Kwaliteit van leven en praktische aspecten van diabetesregulatie spelen hierin een belangrijke rol.

Wat vindt de DVN van de nieuwe richtlijn?

Wij zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de richtlijn en zijn blij dat deze er nu is.

Met name de aandacht voor kwaliteit van leven in relatie tot diabetestechnologie krijgt een bredere rol dan tot nu toe het geval was. Daarnaast vinden wij de nadruk die gelegd wordt op het feit dat behandelbeslissingen genomen worden in overleg met diegene waarover het gaat heel belangrijk. De behandeling heeft immers grote invloed op je eigen lichaam en je welbevinden, daarom is invloed op de beslissingen niet meer dan logisch en we zijn blij dat dit benadrukt wordt in de richtlijn.

DVN heeft echter ook oog voor een aantal aandachtspunten in relatie tot de richtlijn, zoals de vergoeding van én de snelle ontwikkelingen van diabetestechnologie.

Grootste aandachtspunt in vertaling van de richtlijn

De vergoeding voor diabetestechnologie is ondanks alle inspanningen helaas nog niet goed geregeld. De richtlijn laat dit weer zien. Als je op basis van kwaliteit van leven (zoals slaapproblemen) of pieken in de glucosewaarden volgens de behandelaar een optimaler kandidaat bent voor een CGM** krijg je deze op basis van de vergoedingsregels echter vaak niet vergoed.

Ondanks de aangetoonde betere kwaliteit van leven, arbeidsinzet en gezondheid op zowel op korte als op langere termijn bij gebruikers van de CGM -al dan niet in combinatie met een HCL***- en de ruimte die de richtlijn geeft aan de behandelaar om deze in te zetten, zijn de vergoedingsregels hierop nog steeds niet aangepast.

Als je meerdere pieken per nacht hebt waardoor je aan slaaptekort leidt en overdag minder efficiënt en gezond bent, dan lijkt een CGM of HCL -indien je dit wenst- de meest optimale keuze. Heb je echter een HbA1c onder de >64 mmol/mol dan kom je niet voor vergoeding in aanmerking. Resultaat is dat je niet over de meest optimale diabetestechnologie kunt beschikken, ondanks dat de richtlijn en de behandelaar dit aanmerken als het meest doelmatig.

Snelle ontwikkeling diabetestechnologie lastig voor richtlijnen

De in het onderzoek voor de richtlijn gebruikte Hybrid Closed Loop-technologie en CGM-technologie zijn inmiddels alweer verouderd. Ze laten weliswaar al veel betere resultaten zien dan voorheen, maar deze zijn duidelijk alweer lager dan de huidige generatie CGM en HCL-technieken tonen.

De resultaten van de huidige techniek geven een nog duidelijker beeld van de positieve uitwerking van CGM en HCL-technologie die als gevolg van de snelle ontwikkelingen niet worden weerspiegeld in de richtlijn.

Hoe zit het met de vergoeding in relatie tot de richtlijn?

Normaal gesproken worden hulpmiddelen, op basis van het ‘open systeem’ vergoed, als deze in een evidence based richtlijn verschijnen. Als zorgverzekeraars echter niet vergoeden – zoals nu in veel situaties het geval is- zal het Zorginstituut een uitspraak moeten doen. Deze uitspraak is er nog niet.

De richtlijn voor internisten geeft echter aan dat de meest optimale technologie moet worden ingezet.

DVN vindt dat de technologie vergoed moet worden naar de behandelwijze die de behandelaar in samenspraak met jou en je diabetesbehandelteam als meest optimaal aanmerkt. De vergoeding van diabetestechnologie moet hierop aangepast worden. DVN zal hiervoor onverminderd aandacht blijven vragen en dit punt blijven meenemen in alle overleggen met de betrokken partijen.

Meer lezen:

Standpunt DVN over vergoeding diabetestechnologie
Meer weten over sensoren
Alles over Hybrid Closed Loop systemen

Ben je lid van DVN en heb je een specifieke vraag over bovenstaande richtlijn, over je behandeling, over je keuze van een HCL-systeem of andere vragen, neem dan contact met ons op.

 

*Een FGM sensor scan je zelf, je reader of telefoon geeft dan de bloedsuikerwaarde aan. Hierop neem je zelf actie op je insulinepomp of door insuline te spuiten. Voor veel mensen met diabetes was de FGM al een enorme vooruitgang ten opzichte van de vingerprikmethode. Het vraagt echter wel nog steeds voortdurende acties van de gebruiker, waarop zelf dan een inschatting gemaakt moet worden.

**Een CGM (ook vaak RT-CGM genoemd) is een sensor die continue de bloedsuikerwaarde in je weefselvocht meet. Een CGM geeft in een HCL-systeeem informatie aan het algoritme in de insulinepomp en deze insulinepomp geeft als dat nodig is automatisch insuline af. Met een HCL hoef je bij een stijging of daling zelf niets te doen.

***Een HCL is een systeem dat gebruik maakt van 3 componenten: een insulinepomp, een glucosesensor en een aansturend algoritme. De glucosesensor meet de glucosewaarden in het lichaam, het algoritme interpreteert dat en stuurt vervolgens de insulinepomp aan om meer of minder insuline toe te dienen (precies dat wat de bètacellen van iemand zonder diabetes doen).

 

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid