Word lid en maak het verschil
Word lid

11 april 2023

Update GVS: Minister twijfelt of herberekening verstandig is, definitief besluit volgt

In 2022 waren belangenbehartigers van Diabetesvereniging Nederland druk om het Ministerie van VWS te overtuigen de voorgenomen modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) niet door te laten gaan. Eind 2022 koos het Ministerie voor uitstel. In het tweede kamer debat van 22 maart jl. over het geneesmiddelenbeleid, kreeg de minister van verschillende kamerleden vragen over het GVS.

Modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem zou betekenen dat honderdduizenden mensen met diabetes bij moeten betalen voor de medicijnen die het beste voor hen zijn. Dat leidt tot een hoop extra problemen.

Mede dankzij onze inzet heeft de Minister in september 2022 besloten de GVS modernisering uit te stellen. Vanaf dat moment blijven wij in gesprek met alle betrokkenen, want een eventuele modernisering mag niet ten koste van mensen met diabetes gaan.

In het tweede kamer debat van 22 maart over het Geneesmiddelenbeleid, kreeg de minister van verschillende kamerleden vragen over het GVS. De Minister gaf daarbij aan te twijfelen of het doorvoeren van een herberekening verstandig is. Dat geeft hoop, maar een definitief besluit moet nog volgen. Uiteraard blijven wij ons inzetten om nadelige beleidsbeslissingen voor mensen met diabetes te voorkomen.

De volledige uitspraken van Minister Kuipers zijn hieronder te lezen:

Minister Kuipers:
Voorzitter. Het GVS en de beoogde modernisering daarvan is een onderwerp dat al lang onderwerp van gesprek is, zowel in deze kabinetsperiode als in de vorige. Dat is niet zo vreemd, want het GVS bestaat al heel lang — dat is terecht aangegeven — en er wordt al heel lang over gesproken om dat systeem te moderniseren. Tegelijkertijd kan de modernisering van het GVS ook van invloed zijn op de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In september heb ik uw Kamer bericht dat ik de GVS-modernisering heb uitgesteld, juist vanwege dat risico op beschikbaarheidsproblemen. Mevrouw Ellemeet refereerde daar al aan. Zij heeft daar destijds, in het najaar, ook een nadrukkelijke oproep voor gedaan. Sindsdien heb ik verzachtende maatregelen verkend. Op basis van deze verkenning twijfel ik eraan of een herberekening van de vergoedingslimieten verstandig is. Zou ik besluiten tot een koerswijziging, dan kan dat budgettaire consequenties hebben voor het Budgettaire kader apotheekzorg. Uiteraard moet ook dit meegenomen worden in de verdere overwegingen. Daarom zal ik in het overleg over de begroting voor 2024 met het ministerie van Financiën de komende periode gebruiken om tot een definitief besluit te komen. Daarna zal ik uw Kamer informeren. Mocht ik uiteindelijk besluiten tot een koerswijziging, dan zal ik bekijken wat er dan met het GVS moet gebeuren. Ik dank het veld voor de suggesties daarvoor en neem deze mee in de overweging.

Dat brengt mij bij een aantal vragen, allereerst van mevrouw Van der Plas. Zij sprak over signalen dat de GVS-clustering niet goed is en vroeg of ik bereid ben om met het zorgveld te kijken naar deze clustering. Ik gaf al aan dat ik daar inderdaad toe bereid ben, dat ik die gesprekken al actief voer en voor een belangrijk deel ook al gehad heb. De signalen neem ik ook zeer ter harte. Vandaar ook mijn zojuist genoemde punten.

Dat adresseert ook de vraag van de heer Bushoff, die daarbij de belangen van en mogelijke effecten op patiënten extra benadrukte. Die zijn buitengewoon belangrijk en die moet je vooropstellen. De heer Bushoff noemde de betaalbaarheid en de beschikbaarheid. Die zijn allebei relevant, te beginnen bij de beschikbaarheid, maar uiteraard zijn ook de eventuele kosten, of het nou meer of minder kosten zijn, relevant. Ook de belangen van patiënten, zoals betaalbaarheid, neem ik dus mee in de overwegingen.

De heer Bushoff vroeg ook naar eventuele verzachtende maatregelen bij de revisie van het GVS. Als ik kijk naar de verkenning, lijkt een effectieve verzachtende maatregel specifiek voor kwetsbare geneesmiddelen niet met zekerheid genomen te kunnen worden. Ook een algemene maatregel lijkt niet mogelijk, omdat een dergelijke maatregel weliswaar voor kwetsbare middelen de prijsdruk kan doen afnemen, maar niet-kwetsbare middelen zou “belonen”. Ten slotte het misschien wel belangrijkste argument: de effecten lijken in grote mate onvoorspelbaar te blijven. Daardoor zou, als ik de GVS-modernisering doorvoer, een risico blijven bestaan op verdere beschikbaarheidsproblemen.

Mevrouw Van den Berg vroeg wat er nu precies gaat gebeuren. Zoals ik in mijn inleiding al heb gezegd, twijfel ik momenteel over het vervolg van de GVS-modernisering. Ik kan nu niet inhoudelijk vooruitlopen op de besluitvorming. Zou ik besluiten tot een andere invulling, dan betekent dat mogelijk, zoals ik al aangaf, een besparingsverlies, waarvoor ik dekking moet vinden.

De heer Bushoff vroeg of de taakstellende bezuiniging van 140 miljoen wel nodig is. Zijn er verzachtende omstandigheden te overwegen, zoals vrijstelling voor minderjarigen? Ik kan nu niet vooruitlopen op de besluitvorming. Overigens wijs ik erop dat vorig jaar een motie van de heer Hijink met de strekking om minderjarigen vrij te stellen van bijbetaling, is verworpen. Het lijkt lastig om een eigen bijdrage bij een landelijk tekort door te voeren. Dan moet bijvoorbeeld juridisch en praktisch tijdig vast te stellen zijn dat er sprake is van een landelijk tekort en wanneer dat weer is opgelost. Het brengt ook veel administratieve lasten met zich mee.

Dan nog de vraag van mevrouw Ellemeet: wat kunnen we verwachten van de GVS-modernisering? Dat heb ik al genoemd.

Mevrouw Tielen kwam terug op het preferentiebeleid en de monopoliepositie. Ook die vraag heb ik al geadresseerd.

Tot zover over het GVS, voorzitter.

Lees meer:

Modernisering GVS uitgesteld

DVN informeert Den Haag over zorgen rond modernisering GVS

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid