Word lid en maak het verschil
Word lid

17 juli 2020

Reactie Rondetafel Diabeteszorg op brief van minister

De afgelopen weken zijn wij overstelpt met e-mails van leden die ons opriepen om ons sterk te maken voor de vergoeding van glucosesensoren. Als reactie op deze e-mails hebben wij dinsdag 7 juli een statement gemaakt, die kun je hier teruglezen. Dit standpunt hebben wij meegenomen naar het Rondetafel Diabeteszorg overleg op 10 juli. In dit overleg is gesproken over de brief van de minister en is besloten een reactie te sturen vanuit de Rondetafel Diabeteszorg. De reactie is in onderstaand bericht te lezen.

Op 29 juni jl. heeft minister Martin van Rijn per brief een reactie gegeven op het verzoek van de Tweede Kamer om een onderzoek naar een mogelijk bredere vergoeding van real time Continu Glucose Meting (rt-CGM) en Flash Glucose Meting (FGM) voor diabetespatiënten. De minister zegt in de brief geen aanleiding te zien voor een nieuw onderzoek naar verruiming van deze aanspraak. Daarbij verwijst hij ook naar de Rondetafel Diabeteszorg: “Zowel vanuit het Zorginstituut als vanuit de Rondetafel Diabeteszorg zijn er geen aanwijzingen uit wetenschappelijke bronnen dat uitbreiding van indicaties voor sensortechnologie, met name rt-CGM noodzakelijk is. Op grond daarvan is er geen aanleiding om een nader onderzoek uit te voeren.”

De deelnemers aan de Rondetafel Diabeteszorg hebben met verbazing kennisgenomen van deze passage in de brief, waarover wij van tevoren niet zijn geïnformeerd en die naar onze mening ook enige verduidelijking behoeft op het gebied van wetenschappelijke inzichten. Tijdens de laatste bijeenkomst van de Rondetafel op 10 juli jl., is de brief besproken en is een gezamenlijke reactie geformuleerd die is verstuurd naar het ministerie van VWS. Ook de leden van de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn geïnformeerd over ontwikkelingen rondom diabeteszorg en sensortechnologie zoals die hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden.

Zoals de minister zelf in de brief aangeeft is de indicatie van FGM aanzienlijk verruimd naar aanleiding van het advies van de Rondetafel Diabeteszorg. Ook vindt nog veel onderzoek plaats, aangezien sensortherapie een relatief nieuwe behandelvorm is bij diabetes. Hierdoor verschijnen met regelmaat nieuwe onderzoeksresultaten. De komende tijd richt de Rondetafel Diabeteszorg zich specifiek op mogelijke nieuwe indicaties voor CGM op basis van bestaande literatuur.

Voorts hebben we gewezen op de verwachte wetswijziging per 1 januari 2021, die regelt dat de financiering van CGM net als FGM vanaf volgend jaar uit de hulpmiddelenzorg wordt bekostigd. Nu verloopt de financiering van CGM nog via de medisch specialistische zorg en is iemand met een indicatie voor continue glucose monitoring op het eigen ziekenhuis aangewezen of hij deze daadwerkelijk krijgt. De Rondetafel Diabeteszorg krijgt al geruime tijd signalen dat er patiënten zijn die ondanks een indicatie toch verstoken blijven van sensortechnologie. Om die reden is Zorginstituut Nederland eind vorig jaar gevraagd te adviseren over overheveling van alle sensortechnologie (bij diabetes) naar de hulpmiddelenzorg.

In juli hebben alle betrokken partijen (patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars) overeenstemming bereikt over het nieuwe consensusdocument met Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet van FGM en CGM. De beroepsgroepen zijn daarnaast bezig met de vernieuwing van de diabetesrichtlijn om deze beter te laten aansluiten op de technologische ontwikkelingen. Naar verwachting zal deze herziening in september 2020 zijn afgerond. Bij het opstellen van de richtlijn worden alle nieuwe en relevante wetenschappelijke inzichten meegenomen.

Kortom, op verschillende fronten is en wordt er hard gewerkt aan goede, doelmatige en toegankelijke zorg voor mensen met diabetes en gepast gebruik van sensortechnologie voor een grote groep patiënten met diabetes type 1 en 2.

Deel artikel
Meisje op slaapkamer
Word nú lid

Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

Word nú lid