Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
 • Contact
 • Informatie voor
 • Over DVN
 • Inloggen
help mee

Lidmaatschapsvoorwaarden Diabetesvereniging Nederland

De onderhavige lidmaatschapsvoorwaarden zijn van toepassing op leden van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Diabetesvereniging Nederland (hierna DVN). Deze voorwaarden zijn herzien in maart 2019.

DVN
Stationsplein 139
3818 LE Amersfoort
Telefoonnummer: 033 - 463 05 66
KvK-nummer: 40476341 KvK Gooi en Eemland
E-mail klantenservice: info@dvn.nl

I. Toepasselijkheid voorwaarden, privacybeleid en statuten
Door het aanmelden als lid van DVN bevestigt het lid bekend en akkoord te zijn met deze voorwaarden en met het DVN privacy beleid. Op deze voorwaarden is hetgeen in de statuten van DVN is bepaald van toepassing.

II. Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van DVN staat open voor natuurlijke personen van alle leeftijden.
 2. Ook personen woonachtig buiten Nederland kunnen lid worden van DVN.
 3. Het lidmaatschap is pas definitief nadat DVN de aanmelding schriftelijk heeft bevestigd. Het lid ontvangt een relatienummer van DVN.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. Het lid dient ervoor zorg te dragen dat DVN over de juiste contactgegevens beschikt.

III. Duur

 1. Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan en is geldig totdat het lidmaatschap met inachtneming van de opzegtermijn van een maand wordt opgezegd.
 2. De opzegging van een lidmaatschap vindt plaats door schriftelijke opzegging en gaat in per eerstvolgende jaarlijkse contributieperiode.
 3. Het lidmaatschap eindigt daarnaast door:
  a) overlijden van het lid;
  b) opzegging door het bestuur indien een lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt of
  c) ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 4. Opzegging van danwel ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur geschiedt schriftelijk onder opgave van redenen en met vermelding van de datum waarop het lidmaatschap wordt beëindigd. Tegen een dergelijk bestuursbesluit staat de mogelijkheid tot het instellen van beroep bij de algemene ledenvergadering open.
 5. Bij beëindiging van het lidmaatschap komt het gebruik van alle aan het lidmaatschap gekoppelde producten en diensten te vervallen.

IV. Contributie

 1. De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt elk jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Elk lid is gehouden deze contributie te voldoen.
 2. Indien een lid de contributie niet heeft voldaan kunnen alle aan het lidmaatschap gekoppelde producten en diensten komen te vervallen totdat het openstaande bedrag alsnog wordt voldaan.
 3. Bij beëindiging van het lidmaatschap kent DVN geen mogelijkheid tot restitutie van de betaalde contributie. Het lid is verplicht om de contributie voor de duur van het resterend lidmaatschap te voldoen.

V. Inhoud van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap geeft het lid het recht om gebruik te maken van alle voor leden bedoelde diensten en producten van DVN.
 2. Indien het lidmaatschap door degene met het gezag voor een persoon jonger dan 18 jaar wordt afgesloten dan staat de tenaamstelling van het lidmaatschap op naam van het kind. Het kind wordt automatisch lid van de SugarKidsClub van DVN (tot 16 jaar) of van JONG van DVN (16 tot 30 jaar). Daarbij mag ook gebruik gemaakt worden van de daarbij behorende diensten en producten. Degene met gezag mag ook van de voor leden bedoelde diensten en producten van DVN gebruik maken.
 3. Indien het lidmaatschap wordt afgesloten door een persoon van 18 tot 30 jaar, dan is deze persoon automatisch lid van JONG van DVN en mag er daarbij ook gebruik gemaakt worden van de daarbij behorende diensten en producten.

VI. Wijzigingen
DVN kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden gaan 1 maand na de publicatiedatum in. De nieuwe voorwaarden worden op de site gepubliceerd en kunnen op aanvraag per e-mail worden toegezonden. Leden wordt aangeraden regelmatig te controleren of er wijzigingen in de voorwaarden zijn opgetreden.

VII. Privacy
Uiteraard houdt DVN zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving. De wijze waarop DVN omgaat met gegevens van haar leden is vastgelegd in ons privacybeleid. Het privacybeleid vind je op www.dvn.nl/privacy en kan op aanvraag per e-mail worden toegezonden.

Diabetes? Wij zijn er voor jou!Diabetesvereniging Nederland is er voor en door mensen met diabetes.
Word nú lid en help mee!