Word lid en maak het verschil
Word lid
Diabetesvereniging Nederland

Lidmaatschapsvoorwaarden

Hieronder lees je de lidmaatschapsvoorwaarden van Diabetesvereniging Nederland . Heb je hierover vragen? Neem dan contact met ons op.

  De onderhavige lidmaatschapsvoorwaarden zijn van toepassing op leden van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Diabetesvereniging Nederland. Deze voorwaarden zijn herzien in maart 2019.

  Diabetesvereniging Nederland
  Stationsplein 139
  3818 LE Amersfoort
  Telefoonnummer: 033 – 463 05 66
  KvK-nummer: 40476341 KvK Gooi en Eemland
  E-mail klantenservice: info@dvn.nl

  I. Toepasselijkheid voorwaarden, privacy beleid en statuten
  Door het aanmelden als lid van Diabetesvereniging Nederland bevestigt het lid bekend en akkoord te zijn met deze voorwaarden en met het privacy beleid van Diabetesvereniging Nederland. Op deze voorwaarden is hetgeen in de statuten van Diabetesvereniging Nederland is bepaald van toepassing.

  II. Lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap van Diabetesvereniging Nederland staat open voor natuurlijke personen van alle leeftijden.
  2. Ook personen woonachtig buiten Nederland kunnen lid worden van Diabetesvereniging Nederland.
  3. Het lidmaatschap is pas definitief nadat Diabetesvereniging Nederland de aanmelding schriftelijk heeft bevestigd. Het lid ontvangt een relatienummer van Diabetesvereniging Nederland.
  4. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  5. Het lid dient ervoor zorg te dragen dat Diabetesvereniging Nederland over de juiste contactgegevens beschikt.

  III. Duur

  1. Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan en is geldig totdat het lidmaatschap met inachtneming van de opzegtermijn van een maand wordt opgezegd.
  2. De opzegging van een lidmaatschap vindt plaats door schriftelijke opzegging en gaat in op de laatste dag van de maand volgende op die waarin de opzegging is gedaan.
  3. Het lidmaatschap eindigt daarnaast door:
   a) overlijden van het lid;
   b) opzegging door het bestuur indien een lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt of
   c) ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  4. Opzegging van danwel ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur geschiedt schriftelijk onder opgave van redenen en met vermelding van de datum waarop het lidmaatschap wordt beëindigd. Tegen een dergelijk bestuursbesluit staat de mogelijkheid tot het instellen van beroep bij de algemene ledenvergadering open.
  5. Bij beëindiging van het lidmaatschap komt het gebruik van alle aan het lidmaatschap gekoppelde producten en diensten te vervallen.

  IV. Contributie

  1. De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt elk jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Elk lid is gehouden deze contributie te voldoen.
  2. Indien een lid de contributie niet heeft voldaan kunnen alle aan het lidmaatschap gekoppelde producten en diensten komen te vervallen totdat het openstaande bedrag alsnog wordt voldaan.
  3. Bij beëindiging van het lidmaatschap kent Diabetesvereniging Nederland geen mogelijkheid tot restitutie van de betaalde contributie. Het lid is verplicht om de contributie voor de duur van het resterend lidmaatschap te voldoen.

  V. Inhoud van het lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap geeft het lid het recht om gebruik te maken van alle voor leden bedoelde diensten en producten van Diabetesvereniging Nederland.
  2. Indien het lidmaatschap door degene met het gezag voor een persoon jonger dan 18 jaar wordt afgesloten dan staat de tenaamstelling van het lidmaatschap op naam van het kind. Het kind wordt automatisch lid van de SugarKidsClub van Diabetesvereniging Nederland (tot 16 jaar) of van JONG van Diabetesvereniging Nederland (16 tot 30 jaar). Daarbij mag ook gebruik gemaakt worden van de daarbij behorende diensten en producten. Degene met gezag mag ook van de voor leden bedoelde diensten en producten van Diabetesvereniging Nederland gebruik maken.
  3. Indien het lidmaatschap wordt afgesloten door een persoon van 18 tot 30 jaar, dan is deze persoon automatisch lid van JONG van Diabetesvereniging Nederland en mag er daarbij ook gebruik gemaakt worden van de daarbij behorende diensten en producten.

  VI. Wijzigingen
  Diabetesvereniging Nederland kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden gaan 1 maand na de publicatiedatum in. De nieuwe voorwaarden worden op de site gepubliceerd en kunnen op aanvraag per e-mail worden toegezonden. Leden wordt aangeraden regelmatig te controleren of er wijzigingen in de voorwaarden zijn opgetreden.

  VII. Privacy
  Uiteraard houdt Diabetesvereniging Nederland zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving. De wijze waarop Diabetesvereniging Nederland omgaat met gegevens van haar leden is vastgelegd in ons privacy beleid. Het privacy beleid vind je op www.dvn.nl/privacy en kan op aanvraag per e-mail worden toegezonden.

  Deel artikel
  Meisje op slaapkamer
  Word nú lid

  Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

  Word nú lid