Diabetesvereniging Nederland

Sla het menu over
 • Contact
 • Informatie voor
 • Over DVN
 • Inloggen
help mee

Algemene leveringsvoorwaarden

Cursussen Diabetesschool: open inschrijving

 1. Diabetesschool: het hiervoor geoormerkte educatieaanbod van Diabetesvereniging Nederland.
 2. Cursus: cursus, training, module, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst georganiseerd vanuit de Diabetesschool met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 3. Cursist: iedere natuurlijke persoon die met Diabetesvereniging Nederland een overeenkomst inzake cursussen sluit.
 4. Partijen: Diabetesvereniging Nederland en cursist.
 5. Overeenkomst: de tussen partijen gemaakte afspraken ter zake van cursussen, zoals die tussen partijen zijn vastgelegd conform deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle cursussen van de Diabetesschool, tenzij uitdrukkelijk op schrift met cursist anders is overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Inschrijving voor het cursusaanbod van de Diabetesschool vindt plaats door een online aanmelding via de activiteit in de agenda op www.diabetesschool.nl.
 2. Het inschrijfformulier dient naar waarheid te worden ingevuld.
 3. De Diabetesschool bevestigt een inschrijving, die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld, per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand.
 4. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer
 5. Een inschrijving kan geweigerd worden indien: de betrokken cursus volgeboekt is en/of overige redenen ter beoordeling aan DVN.

Artikel 4. Prijzen open inschrijving

 1. Bij inschrijving, die is gedaan op de wijze als in artikel 3 lid 1 beschreven, gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de inschrijving op de website zijn vermeld.
 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. De cursusprijzen zijn inclusief BTW.
 4. Prijzen kunnen door DVN worden aangepast.

Artikel 5. Betaling

Betaling voor de cursus geschiedt direct bij aanmelding via de shop van voluitlevenmetdiabetes.nl (onderdeel van Diabetesvereniging Nederland). Na betaling wordt per mail direct een bevestiging van de betaling verstuurd. De cursist ontvangt tevens separaat een factuur in pdf-vorm per mail.

Artikel 6. Annulering door de cursist

Kosteloze annulering van een cursus is mogelijk tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. In geval een cursist korter dan twee weken voor aanvang van de cursus annuleert wordt het hele cursusbedrag in rekening gebracht en vindt er dus geen restitutie plaats.

Artikel 7. Annulering door de Diabetesschool

De Diabetesschool behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onmiddellijk op de hoogte gesteld. De Diabetesschool zal in dat geval het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt de Diabetesschool de cursist een alternatief aan. Indien de cursist hiervan gebruik wenst te maken wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 8. Vervanging docent of trainer

De Diabetesschool is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus zijn en blijven van DVN.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Diabetesschool is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De Diabetesschool is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van de Diabetesschool of de annulering van de cursusovereenkomst door de Diabetesschool, tenzij aan de Diabetesschool opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien de Diabetesschool' op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.