Word lid

Menu

Bekijk de uitslag van de ALV-verkiezingen op DVNkiest.nl.
ALV

Diabetesvereniging Nederland is een vereniging van ruim 40.000 leden. Een afvaardiging van onze leden zit in onze Algemene Ledenvergadering (ALV) die bestaat uit maximaal 42 personen. Uit elk van de 21 regio’s van DVN kunnen twee personen worden gekozen door onze leden. Een ALV lid wordt gekozen voor vier jaar en kan daarna voor een termijn worden herkozen. De huidige ALV is gestart in juni 2017.

Functie en taken

De ALV houdt toezicht op het beleid van DVN. Zij stelt de koers vast en toetst of de uitvoering is geslaagd. De ALV keurt onder meer het beleidsplan en de meerjarenbegroting goed.

Werkwijze

De ALV komt (minimaal) twee keer per jaar bijeen, in juni en december. In juni staan het jaarverslag en de jaarrekening op de agenda. In december beoordeelt de ALV het jaarplan en de begroting voor het komende jaar. De ALV stelt jaarlijks de contributie van de vereniging vast. Ook benoemt de ALV het bestuur van DVN. De commissies komen vaker bij elkaar. ALV leden ontvangen een reiskostenvergoeding.

Samenstelling

De ALV heeft een voorzitter die gekozen wordt uit en door de leden van de ALV. De ALV van DVN heeft op dit moment drie commissies:

  • de remuneratie/werkgeverscommissie: deze commissie brengt advies uit over de bezoldiging (= het loon en vergoedingen) van het bestuur en voert de functioneringsgesprekken met het bestuur;
  • de auditcommissie: deze commissie bespreekt de financiële zaken met bestuur en de directie;
  • de commissie ‘voor de werkwijze van de ALV’: deze commissie brengt advies uit over de manier waarop de ALV te werk gaat.

Bekijk het overzicht van de huidige ALV-leden per regio.

ALV documenten

- Reglement Verkiezing en Afgevaardigden
- Profiel ALV-lid en voorzitter
- Statuten DVN
- Huishoudelijk Reglement
- Code goed bestuur DVN

Contact

Graag contact met leden van de Algemene Ledenvergadering? Dat kan via Dharma Behari, de ambtelijk secretaris van de ALV.

 


Bekijk de uitslag van de ALV-verkiezingen op DVNkiest.nl.

Nieuws

Uitgelicht

Wil je weten wat diabetes nou precies is en wat er eigenlijk in het lichaam gebeurt? Geen ingewikkelde medische termen, maar "eindelijk op een begrijpelijke manier uitgelegd"? Volg de cursus Leven met diabetes van de DiabetesSchool.