Word lid en maak het verschil
Word lid
Profiel lid ledenraad

Profiel lid ledenraad

Diabetesvereniging Nederland is een vereniging voor leden door leden. Wij willen dat iedereen met diabetes voluit kan leven. Elke dag zetten zo’n 300 vrijwilligers en 25 medewerkers zich in voor mensen met diabetes.

  Diabetesvereniging Nederland is een vereniging voor leden door leden. Wij willen dat iedereen met diabetes voluit kan leven. Elke dag zetten zo’n 300 vrijwilligers en 25 medewerkers zich in voor mensen met diabetes.

  Onze missie

  Diabetesvereniging Nederland verenigt alle mensen met diabetes en hun omgeving. Samen zetten wij ons in voor kwaliteit van leven. We willen voluit leven met diabetes met zoveel mogelijk eigen regie. De volgende drie pijlers staan centraal:

  1. Goede zorg voor mensen met diabetes gericht op kwaliteit van leven
  2. Ondersteuning bij het kunnen omgaan met diabetes
  3. Zorgen dat mensen volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij

  Diabetesvereniging Nederland geeft hier vorm aan middels drie functies:

  • Belangenbehartiging (maatschappij)
  • Ervaringsdeskundigheid aan tafel (organisatie), en
  • Dienstverlening (het individu)

  De vereniging tracht dit doel onder andere te bereiken door het vertegenwoordigen van alle personen die diabetes hebben, contacten onderhouden met zorgverleners, het geven van informatie, voorlichting en educatie, ontwikkelen van activiteiten ter voorkoming en ondersteuning van diabetes, het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek naar en de behandeling van diabetes en daarmee verband houdende complicaties, samenwerking met andere organisaties in het diabetes werkveld.

  De organisatie

  Governance

  De governance van Diabetesvereniging Nederland is georganiseerd in een driehoek. Deze bestaat uit: ledenraad, raad van toezicht en directeur-bestuurder. Elk orgaan heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheden.

  De ledenraad, bestaande uit afgevaardigden van de leden van de vereniging, borgt het democratisch karakter van de vereniging en verschaft het beleid legitimiteit en draagvlak. De ledenraad stelt de (jaar)begroting, jaarplannen en de contributie vast en keurt de jaarrekening goed. De ledenraad besluit over het meerjarenplan en de meerjarenbegroting. De ledenraadsleden signaleren relevante actualiteit en ontwikkelingen. Leden van de ledenraad nemen doelmatig en effectief deel aan ledenraadvergaderingen en bijzondere bijeenkomsten. De ledenraad bestaat uit 15 leden. De ledenraad benoemt de leden van de raad van toezicht.

  Der aad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Zij borgt het bestuurlijk functioneren door het adviseren van de directeur-bestuurder, het bewaken van processen en het toetsen van besluiten. De raad van toezicht bestaat uit vijf personen.

  De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging en geeft leiding aan het bureau. De directeur-bestuurder vertegenwoordigt de vereniging en is daarmee het gezicht van de Diabetesvereniging Nederland. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

  De driehoek ledenraad, raad van toezicht en directeur-bestuurder werkt nauw samen. Ieder vanuit de eigen rol en positie.

  Beeld van de rol

  Als lid van de ledenraad:

  • Ben je lid van Diabetesvereniging Nederland
  • Heb je zelf diabetes of ben je hier door je directe omgeving nauw bij betrokken
  • Heb je kennis, ervaring en hart voor mensen met diabetes en hun familie
  • Heb je gevoel voor een leden- en vrijwilligersorganisatie
  • Volg je actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg, in het bijzonder op diabetesgebied

  Specifieke competenties

  De beschikt over de volgende competenties:

  • Goede sociale en communicatieve vaardigheden en gericht op samenwerking
  • Signaalgevoeligheid; oog hebben voor de (soms complexe) omgeving en uitdagingen van de Diabetesvereniging en in staat om over de grenzen van het hier en nu te denken
  • In staat om prestaties en beleid te toetsen met behulp van relatief beperkte informatie
  • In staat om strategisch mee te denken
  • In staat om bij de weging van belangen en omstandigheden verschillende aspecten in relatie tot elkaar af te wegen en het belang van de vereniging als geheel centraal te stellen
  • In staat om hoofd en bijzaken van elkaar te onderscheiden
  • In staat om op te treden in het belang van de vereniging en de leden, en hierin ook als ambassadeur te functioneren
  • In staat om te handelen zonder last of ruggenspraak en om óver eigen en deelbelangen heen te kijken

  Beschikbaarheid/tijdsbeslag

  In de regel zijn er drie ledenraad-vergaderingen per jaar, die in principe plaatsvinden op zaterdag, in Amersfoort.

  Voor de leden van de ledenraad wordt een introductieprogramma opgesteld. Van leden wordt verwacht dat zijn bereid zijn tot het volgen van dit programma.

  Van leden wordt verwacht dat zij circa 10 dagdelen per jaar beschikbaar zijn voor vergaderingen, voorbereiding van de vergaderingen en scholing.

  Leden worden voor 4 jaar in de ledenraad gekozen. Leden zijn eenmalig herkiesbaar voor een tweede termijn van 4 jaar.

  Opleiding en ervaring

  Gezien de onderwerpen en thema’s die in de ledenraad aan de orde komen, wordt verwacht dat de leden kunnen functioneren op HBO niveau. Kandidaten hebben bij voorkeur ervaring met vergelijkbare functies.

  Deel artikel
  Meisje op slaapkamer
  Word nú lid

  Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.

  Word nú lid